Általános Szerződési Feltételek

1. AZ ÁSZF CÉLJA

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a TOP1 Pharmacy. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a https://viagravasarlasbudapest.com/ Honlapján (továbbiakban: Honlap) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazzák. Jelen ÁSZF minden szerződésre és szolgáltatásra vonatkozik, amelyet Szolgáltató és Ügyfél (továbbiakban együtt: Felek) a fent megjelölt Honlapon keresztül kötnek, függetlenül attól, hogy annak teljesítése a Szolgáltató vagy közreműködője által történik. Az Ügyfél jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az ügyletkötés során a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja, illetve a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Fgytv.) 2. § a) pontja szerint fogyasztónak minősül.

2. SZOLGÁLTATÓ ADATAI


SZÉKHELY
Svájc, Bern, 3012, Länggassstrasse 28.
TELEPHELYMBC Business Center, 1012, Budapest, Vérmező út 4. (Postai feladás és logisztika helyszíne is egyben)
Adószám722199123-22119
Telefonszám+41 53184227944

3. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

3.1.      A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások közül a legtöbb regisztráció nélkül is igénybe vehető. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz és szerződéskötéshez kötöttek, melyre a nyereményjátékokban résztvevő Ügyfél jogosult.

3.2.      A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevétele elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

3.3.      Az Ügyfél a megrendelés leadását követően a megrendelését a szerződés megkötéséig egyoldalúan és következmény nélkül módosíthatja, illetve a szerződéstől elállhat. Erre e-mailen keresztül, a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben megjelölt e-mail címére küldött jognyilatkozattal van lehetőség. Felek között a szolgáltatás igénybevételével létrejött szerződés – a Felek megállapodása alapján – írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt elektronikusan iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi. A szerződés (Ügyfél által küldött megrendelést valamint az azt visszaigazoló e-mail) és a szerződéskötés napján hatályos ÁSZF utólag, kérésre hozzáférhető.

4. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

4.1.      A Szolgáltató a Honlapon keresztül és az ott közzétettek szerint olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat nyújt, amelyek keretében az Ügyfeleknek lehetőségük van közel 7 ezer fajta az egészség helyreállítását és megőrzését segítő termék megrendelésére és megvásárlására.

5. REGISZTRÁCIÓ

5.1.      A Főoldalon található „Regisztráció” elnevezésű menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra, amely két részből áll. Az Ügyfél a Honlapon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, valamint a Honlapon közzétett Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat valamennyi rendelkezését és feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

5.2.      A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető következményekért (hibáért vagy károkért) semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló Ügyfélként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Személyes beállítások linkre kattintást követően elérhető Személyes- és ügyféladatok módosítása menüpontban van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Szolgáltatót a regisztrált adatok Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

5.3.      Az Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor törölni a Szolgáltatónak küldött e-mailen keresztül tett jognyilatkozatban. A törlést kérő levél megérkezését követően a Szolgáltató köteles késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órán belül gondoskodni a regisztráció törléséről. Az Ügyfél felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a korábban megrendelt szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után a felhasználói adatok visszaállítására többé nincs lehetőség, az adott Ügyfél újból regisztrálhat.

5.4.      A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Ügyfél a felelős. Amennyiben Ügyfél tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát és köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

5.5.      Az Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. Az adatok Szolgáltató felé nem közölt megváltoztatásából eredő bármilyen többletköltség Ügyfelet terheli.

6. MEGRENDELÉS

6.1.      Az egyes termékek megrendelésének feladására a Honlapon a regisztrációt követő bejelentkezés után van lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott csomagot az arra történő kattintást (kiválasztást) követően megjelenő, a csomag részletes leírását tartalmazó oldalon található „Kosárba” gomb használatával teheti Kosarába (rendeléseket tartalmazó összesítő lista). A Kosár tartalmát megtekinteni, valamint az egyes előfizetési csomagokhoz kapcsolódó paramétereket (mint például az előfizetés időtartamát vagy a rövid bemutatkozás szövegét) megadni és módosítani a Honlap jobb oldalán található „Kosár” ikonra kattintást követően van lehetőség, ahol a Kosár tartalma akár törölhető is („Kosár kiürítése”). Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Tovább” feliratra kattintva a megjelenő felületen be kell jelentkeznie a Honlapra vagy regisztrálnia kell, hogy megrendelését leadhassa. Ezt követően Ügyfél megadja a számlázási adatait. Amennyiben Ügyfél minden szükséges (Honlapon megjelölt és igényelt) adatot megadott, akkor a „Tovább ” gombra kattintva választani tud, hogyan kívánja kiegyenlíteni a megrendelésének ellenértékét, illetve a szállítás módját is meghatározhatja. Ha választott a fizetési módok közül, akkor a „Tovább” gombra kattintva – még a megrendelés feladása előtt – egy összegző oldalon ellenőrizheti  rendelése adatait, módosíthatja a számlázási címet, kiválaszthatja a fizetés módját, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez.

6.2.      A megrendelés feladására a „Rendelés elküldése” feliratra kattintást követően kerül sor. A megrendelés feladása az Ügyfél részére fizetési kötelezettséget keletkeztet a fizetési módoknál meghatározottak szerint.

6.3.      A Honlapon megjelenített előfizetési csomagok ára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó és részletező módon (bruttóban) van feltüntetve. A csomagok ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

7. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége bármely adatbeviteli hiba javítására a megrendelési felületen (megelőző oldal tartalma esetén a „vissza” gomb megnyomásával).

8. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS

8.1.      Az Ügyfél által elküldött megrendelés (szerződés megkötésére tett ajánlat) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mailen keresztül legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a megrendelés, vagy a regisztráció során megadott adatokat, a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt előfizetési csomag megnevezését, tartalmát, az előfizetői csomag díját és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag tájékoztatja az Ügyfelelt arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

8.2.      E visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről – amennyiben ezt a visszaigazoló e-mail kifejezetten tartalmazza – az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és az Ügyfél között.

8.3.      Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

8.4.      Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé. Ebben az esetben a Szolgáltató a megrendelést ennek megfelelően módosítja.

9. FIZETÉSI FELTÉTELEK

9.1.      Az Ügyfél megrendelését banki átutalással, bankkártyás fizetéssel, készpénzes fizetéssel, vagy utánvéttel egyenlítheti ki. A Szolgáltató banki átutalás esetén az előfizetési csomag feltüntetett árához képest 10 %-os költségtöbbletet számol fel a szükséges adminisztrációval együtt járó költségek fedezése céljából. Az egyes fizetési módokra vonatkozó részletes információkat a „Fizetési módok” menüpont tartalmazza.

9.2.      A Szolgáltató sms-üzenetben értesíti az Ügyfelet, ha az Ügyfél által megfizetett összeget a Szolgáltató számlavezető bankja jóváírta. A Szolgáltató a megrendelést automatikusan feldolgozza, és az Ügyfél által megfizetett összeg jóváírását követően aktiválja az előfizetési csomagot.

9.3.      A Szolgáltató az Ügyfél részére az Ügyfél által megfizetett összeg jóváírását követően elektronikus számlát állít ki az Ügyfél által megadott e-mail címre. Az ÁSZF elfogadásával követően az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató elektronikus számlát állítson ki. Jelen hozzájárulás visszavonására a Szolgáltatóhoz intézett erre vonatkozó, egyértelmű jognyilatkozattal van lehetőség. Ha az Ügyfél elektronikus számlája elkészül, a Szolgáltató erről e-mailen keresztül értesíti/megküldi számára az elektronikus számlát.

10. FELELŐSSÉG

10.1.     Szolgáltató az Ügyfelek szellemi tulajdona körébe tartozó védjegyet, más megjelölést, szerzői művet nem használ fel és nem tesz közzé. Mindezek ellenére véletlenül közzétett, az Ügyfél 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Elkertv.) 13. §-ban meghatározott jogát sértő információ esetén Szolgáltató az Elkertv. szerinti megkeresés esetén eleget tesz a foglalt értesítési és eltávolítási kötelezettségeinek. Szolgáltató úgyszintén törvényes határidőben eleget tesz bármely hatósági vagy bírósági megkeresésnek.

10.2.     A Szolgáltató kizár minden felelősséget Ügyfelei – Honlap által vagy útján – megvalósított jogsértéseiért.

10.3.     A Szolgáltató Honlapja olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmaz, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

10.4.     Az Ügyfél által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. A 10.1. pontban meghatározott megkeresések esetén Szolgáltató jogosult a tartalmat eltávolítani, amely tény nem ad alapot a kifizetett előfizetői díj (akár részben, akár egészben történő) visszakövetelésére. Szolgáltató a 10.1. pontban meghatározott esetkörökön túl is jogosult – jogsértés valószínűsítése esetén – az Ügyfelet határidő tűzésével figyelmeztetni arra, hogy az adott információt, adatot, képet vagy más közzétett anyagot – a Szolgáltató választása szerint – módosítsa vagy távolítsa el, esetleg fossza meg jogsértő jellegétől. Amennyiben e kötelezettségének Ügyfél a Szolgáltató által megjelölt határidőn belül nem tesz eleget vagy a valószínűsített jogsértést hitelt érdemlő módon nem cáfolja, úgy Szolgáltató az adott információt, adatot, képet vagy más közzétett információt eltávolíthatja, amely nem minősül a Szolgáltató oldalán szerződésszegésnek és nem ad alapot az előfizetési díj (akár részben, akár egészben történő) visszakövetelésére.

10.5.     A szolgáltatások esetleges határon átnyúló jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

10.6.     Amennyiben az Ügyfél a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására a 10.1. és 10.4. pontban foglaltak szerint.

11. SZELLEMI TULAJDON

11.1.     A Honlap és annak képi és szöveges valamint szerkezeti kialakítása egyéni eredeti jelleget hordoz, így szerzői jogi védelem alatt áll. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja a Honlapon megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak.

11.2.     A Honlap tartalmának másolása, egészének vagy részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy nyomtatása kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

11.3.     A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Honlap felületén található kereskedelmi nevek vagy védjegyek bármely használatára, hasznosítására.

12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

12.1.     A Honlapon történő regisztráció és megrendelés ténye feltételezi az Ügyfél részéről az internet technikai és műszaki korlátainak, veszélyeinek ismeretét és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások igénybevételével együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

12.2.     A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit a jövőre kiterjedő hatállyal egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfeleket a Honlap felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Honlap használatának feltétele, hogy az Ügyfél a Honlapon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja. Újabb szerződéskötés esetén a korábban már szerződést kötő ügyfél nem hivatkozhat a korábban hatályos ÁSZF tartalmára mint a Felek között kialakult és alkalmazott szerződési gyakorlatra.

12.3.     A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) rendelkezései az irányadók.

Dátum: 2021.02.24.

Fogyasztóvédelmi tájékoztató a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet alapján

Jelen tájékoztatóban foglalt jogok és kötelezettségek akkor vonatkoznak Önre, ha Ön a jelen tájékoztatóban megjelölt vállalkozással, mint fogyasztó kötött szerződést. Fogyasztónak minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1 § (1) bekezdés 3. pontja szerint a „szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.”

1. Szerződéskötést megelőző általános tájékoztatás

a)      Jelen tájékoztató a(z) TOP1 Pharmacy-vel történő távollévők között kötött szerződésekre vonatkozó lényeges feltételeket és információkat, valamint a szerződéssel kapcsolatos tájékoztatást tartalmazza.

b)      A vásárolt termék lényeges tulajdonságairól való tájékoztatást a(z) https://viagravasarlasbudapest.com/ weboldalon az adott termék termékleírásában, valamint a vállalkozás által küldött ajánlatban vagy visszaigazolásban olvashatja.

c)      A vállalkozás nevét és adatait a jelen tájékoztatóval egységes szerkezetben megjelenő Általános szerződési feltételek tartalmazzák.

d)      A szerződés szerinti termékért járó teljes ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről a termékleírásban, a vásárlás folyamán a Kosár tartalmának ellenőrzésekor, valamint a rendelési visszaigazolásban is tájékozódhat.

e)      A szállítási feltételeket és szállítási díjakat a vállalkozás általános szerződési feltételeiben olvashatja. A vállalkozás a panaszok kezelése során mindenben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Fgytv.), valamint a jelen tájékoztatóban meghatározott előírásoknak megfelelően jár el.

f)       A kellékszavatosságra, termékszavatosságra és jótállásra vonatkozó információkat jelen tájékoztató tartalmazza.

g)      A(z) TOP1 Pharmacy-vel szembeni fogyasztóvédelmi igénye esetén békéltető testülethez is fordulhat. A TOP1 Pharmacy. székhelye szerint illetékes békéltető testület a Budapesti Kereskedelmi- és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek&pid=2&mid=1). Az Fgytv. 20. §-a szerint a békéltető testületi eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – a fentiek szerint illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

2.1. Elállási/Felmondási jogról való tájékoztatás

a)      Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

b)      Ön nem gyakorolhatja elállási és felmondási jogát:

–          olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

–          olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

c)      Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

d)      Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen tájékoztatóban megjelölt címre vagy ebből a célból felhasználhatja a jelen tájékoztató 4. pontjában található elállási nyilatkozat-mintát is.

e)      Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

f)       A(z) TOP1 Pharmacy-nél a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

2.2. Az elállás/felmondás joghatásai

a)      Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozás költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

b)      Ön köteles a(z) TOP1 Pharmacy. számára legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

c)      A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

d)      Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

3. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

3.1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a(z) TOP1 Pharmacy. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő az adott termék mellett kerül a honlapon feltüntetésre, de legalább egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással (azaz a(z) TOP1 Pharmacy..-val/vel) szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a(z) TOP1 Pharmacy. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

3.2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a 3.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3.3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Tekintettel az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletre, az alábbi termékekért

https://viagravasarlasbudapest.com/termekek/omron-m2-automata-felkaros-vernyomasmero-keszulek-1-db
https://viagravasarlasbudapest.com/termekek/omron-m3-automata-felkaros-vernyomasmero-keszulek-1-db
https://viagravasarlasbudapest.com/termekek/hartmann-veroval-compact-felkaros-vernyomasmero
https://viagravasarlasbudapest.com/termekek/movo-bp-m2-vernyomasmero-felkaros-automata-1-db
https://viagravasarlasbudapest.com/termekek/-visomat-comfort-eco-felkaros-automata-vernyomasmero-1-db
https://viagravasarlasbudapest.com/termekek/visocor-om50-automata-felkaros-vernyomasmero-1-db
https://viagravasarlasbudapest.com/termekek/pic-cardiosimple-felkaros-vernyomasmero

, vagy bármely más, a fent jelölt Korm. rendelet mellékletében megjelölt termékért, az Ön részére történő átadás napjától számítva

–          10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy évig,

–          100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két évig,

–          250 000 forint eladási ár felett három évig jótállásra a(z) TOP1 Pharmacy. köteles.

Amennyiben az üzembehelyezést a vállalkozásunk vagy annak megbízottja végzi, úgy a határidő az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha Ön a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Önt a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet szerint az alábbi jogosultságok illetik meg.

–          A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár, azonban a fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

–          A kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozásunk székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozásunk által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

–          Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során részünkről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, az Ön eltérő rendelkezése hiányában kötelesek vagyunk a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, köteles vagyunk az Ön által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül az Ön részére visszatéríteni.

–          Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – az Ön eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján Ön nem igényli a vételár arányos leszállítását, és nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, úgy kötelesek vagyunk a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a kötelesek vagyunk az Ön által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül az Ön részére visszatéríteni.

–          Ha a fogyasztási cikk kijavítására a kijavítási igény vállalkozásunk részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – az Ön eltérő rendelkezése hiányában – kötelesek vagyunk a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, kötelesek vagyunk az Ön által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül az Ön részére visszatéríteni.

–          A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén vagyunk kötelesek megjavítani.

–          Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozásunk, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

–          Ha a Ön a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, úgy mi nem hivatkozhatunk a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteleses vagyunk a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Vállalkozásunk a fent jelölt Korm. rendelet melléklete szerinti termékek esetén köteles jótállási jegyet átadni, amelynek pontos adattartalmára a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. (A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetők.)  Vállalkozásunk a jótállási jegyet elektronikus úton is átadhatja az Ön részére. Az Ön részére elektronikusan átadott számla jótállási jegyként akkor fogadható el, ha tartalma megfelel a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet jótállási jegyre vonatkozó előírásainak is. A vállalkozásunk a jótállási jegy elektronikus úton való átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon köteles. Ha a vállalkozásunk a jótállási jegyet elektronikus dokumentumként nem közvetlen megküldéssel adja át, hanem letöltést biztosító elérési cím formájában bocsátja az Ön rendelkezésére, akkor az elektronikus jótállási jegy letölthetőségét a jótállási idő végéig nem szüntethetjük meg, a letöltési cím elérhetőségét biztosítanunk kell. A vállalkozásunk a jótállási jegy elektronikus úton történő átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembehelyezését követő napon köteles.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozásunk a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bebizonyítjuk, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a 3.1. és 3.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A szavatossági és jótállási igények rendezésére egyebekben a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet előírásai az irányadók. Így különösen: „A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.”

4. Elállási nyilatkozatminta

Elállási nyilatkozatminta a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet alapján

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében: 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: 

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)